ICS Center

facebook
img8886-2027.jpg

Nhà trường

36103-2116.jpg

Nhà Trường

Các tài liệu giảng dạy, hướng dẫn tổ chức một buổi tập huấn, nói chuyện trong trường học về chủ đề LGBT, các đồ họa, minh họa, biểu đồ rất phù hợp cho việc phổ biến kiến thức LGBT trong trường học hoặc sử dụng cho truyền thông.

Xem thêm