facebook
img8886-2027.jpg

Vận động xã hội & luật pháp

TUYÊN BỐ CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ QUYỀN CON NGƯỜI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ CHỐNG KỲ THỊ LGBT (IDAHOBIT).

 

 

COVID-19: Những khó khăn và khả năng phục hồi của người LGBT phải được nhìn nhận và nằm trong kế hoạch của các quốc gia.

 

TUYÊN B CA CÁC CHUYÊN GIA V QUYN CON NGƯỜI NHÂN NGÀY QUC T CHNG KỲ TH LGBT (IDAHOBIT).

17 tháng 5 năm 2020

Geneva/Washington D.C./Strasbourg

 

Trước thm Ngày Quc tế Chng k th người đng tính, song tính và chuyn gii (IDAHOBIT), 17 tháng 5 năm 2020, mt nhóm các cơ quan Liên hip quc và các chuyên gia quc tế v quyn con người* kêu gi các quc gia và các bên liên quan khn cp xem xét tác đng ca COVID-19 đến cng đng người đng tính n, đng tính nam, song tính, chuyn gii và đa dng gii (LGBT) khi thiết kế, thc hin và đánh giá các bin pháp đ chng li đi dch.

 

Thc tế vic không được tôn trng và thc hin quyn, nghĩa v sng ca người LGBT xy ra rt nhiu nơi trên thế gii, thc tế này cũng nh hưởng đến vic thu thp d liu, phân b tài nguyên và h tr cho các t chc xã hi. Chính vì vy, cuc chiến chng li đi dch đã không được tiến hành trong mt bi cnh bình đng. Trong tt c các khía cnh, người LGBT không h được hin din trong câu chuyn h tr người nghèo, người vô gia cư và nhng người thiếu ht các chăm sóc y tế, có nghĩa là h có th b nh hưởng đc bit do đi dch.

 

nhiu quc gia, mi khi mt người chuyn gii n ri khi nhà, cô y phi chun b sn sàng cho kh năng mình s b tra tn hoc giết chết trước khi màn đêm buông xung, còn người đng tính n thì có mt bng chung v sc khe thp hơn hn nhng người khác, và người song tính luôn phi sng cuc đi phi che giu xu hướng tính dc ca mình. S k th và phân bit đi x dành cho người đng tính nam và chuyn gii n dn đến vic h chiếm t l đáng k nhng người nhim HIV có h thng min dch đã b tn hi, t đó khiến h có nguy cơ cao mc các triu chng nghiêm trng ca COVID-19. Tuy nhiên, vic hình s hóa, k th và phân bit đi x vi cng đng này khiến các d liu v h không th được ghi nhn đy đ, do đó không th nm bt được liu h đang b nh hưởng như thế nào bi đi dch.

 

Nhng tri nghim v s bt bình đng và phân bit đi x càng nhân lên vi các yếu t khuyết tt, tui tác, sc tc/chng tc, gii tính, dân tc thiu s, tình trng kinh tế xã hi và/hoc đng cp, ngôn ng, tôn giáo hoc tín ngưỡng, quan đim chính tr, ngun gc quc gia, di cư hoc tình trng di cư, hôn nhân và/hoc mang thai, sng thành th/nông thôn, tình trng sc khe và quyn s hu tài sn. Nếu các quc gia và các bên liên quan khác, bao gm các doanh nghip và các t chc tôn giáo, tín ngưỡng, mong mun gii gii quyết các tác đng ca đi dch mt cách toàn vn, h cn phi tha nhn mt cách vô điu kin rng nhng người LGBT luôn hin din trong tt c các nhóm nêu trên, do đó phi được có nhng đng thái phù hp.

 

COVID-19 và nhng bin pháp đã tng được thc hin đ gii quyết nó, đã làm trm trng thêm s bt bình đng và phân bit đi x. Ví d, s tn ti ca lut hình s hóa người LGBT nhiu quc gia, làm cho h d b lm dng, bt và giam gi mt cách tùy tin hơn bi cnh sát trong bi cnh hn chế đi li và đóng ca nhiu s quc gia. Hay trong khi góp phn vào cuc chiến chng li đi dch bng cách yên trong nhà, tr em, thanh thiếu niên và người LGBT ln tui buc phi chu đng s tương tác liên tc vi các thành viên gia đình vn không chp nhn h, thc tế này làm gia tăng t l bo lc gia đình, lm dng v th cht và tinh thn, cũng như tn hi nghiêm trng đến sc khe tâm thn ca người LGBT.

 

Ti nhiu khu vc, cuc sng ca nhng người LGBT, đc bit là nhng người nghèo nht và nhng người không có giy t, ph thuc rt nhiu vào các hot đng kinh tế phi chính thc vn không th thc hin được bi các hn chế do COVID-19. Hu qu kinh tế xã hi ca đi dch và mt thu nhp cũng có th làm tăng kh năng d b tn thương ca người LGBT đi vi nn buôn người và bóc lt tình dc. Vic tái phân b ngun lc y tế cũng đã to ra hoc làm trm trng thêm tình trng thiếu thuc men cho nhng người nhim HIV, đng thi nh hưởng đến kh năng ca người chuyn gii nam và n được điu tr ni tiết t hoc chuyn đi gii tính. Lut pháp và chính sách cách ly da trên gii tính (sinh hc) đã khiến nhng người nm trong nhóm đa dng tính dc phi n mình vĩnh vin, trong khi khiến cho các cá nhân là người chuyn gii tr thành mc tiêu b làm nhc và tn công bo lc.

 

Đi dch cũng đã to ra bi cnh thun li cho vic gia tăng nhng s áp bc. C th, mt s quc gia đã ban hành các bin pháp c ý nhm vào người LGBT bên dưới v bc y tế công cng, bao gm các đ xut v lut pháp nhm chi b s công nhn đi vi người chuyn gii và người đa dng gii. Các hành vi phát ngôn thù ghét hoc ngm kích đng bo lc đi vi người LGBT cũng đang gia tăng, trong đó có c din ngôn ca các nhà lãnh đo chính tr hoc lãnh đo tôn giáo có sc nh hưởng, h đ li cho vic xut hin đi dch là bi vì s tn ti ca người LGBT trong cng đng. Các cơ chế và công ngh k thut s nhm giám sát COVID-19 cũng góp phn làm gia tăng nguy cơ xâm phm quyn riêng tư và trm trng hóa tình trng k th đi vi người LGBT.

 

Đi vi các t chc xã hi vn dĩ đã luôn phi đi mt vi các nguy cơ và s đe da, thì trong bi cnh lây lan ca đi dịch COVID-19, h càng phi làm vic ct lc hơn đ lp đy nhng khong trng b các quc gia b li: kêu gi thu thp và phân phát nước ung và thc phm, vt liu v sinh và khu trang; kết ni các mng lưới truyn thông, đoàn kết cng đng và thc hin các bo tr xã hi; tương tr và giúp đ ln nhau vượt qua giai đon khó khăn. Các t chc đa phương và toàn cu cũng đã có nhng x trí kp thi và hiu qu bng vic lp ra các qu phn ng nhanh cho phép duy trì kênh đin thoi, mng internet luôn n đnh đ có th cp nht được tình hình mt cách nhanh chóng. H thng phc tp này, bao gm vic cnh báo sm, ý thc cng đng, vn đng và theo dõi tiếp tc, đã được xây dng trong năm thp k tr li đây bi s cng hiến ca nhng người bo v quyn con người, nhng người đã làm vic không ngng ngh nhm thúc đy cho quyn con người ca cng đng LGBT trên toàn thế gii, chính là mt tài sn có ý nghĩa sâu sc và có giá tr cho cng đng toàn cu. Nó đã th hin năng lc đc đáo ca mình trong vic đáp ng mt cách hiu qu và tương thích vi nhng nhu cu các cp đ đa phương và c cp đ riêng tư nht, và chng minh các nhu cu này bng các thut ng cp quc gia, cp vùng và cp toàn cu, nó cũng là công c trong các liên minh toàn cu đc nht được to ra đ gii quyết đi dch HIV/AIDS, đm bo vic công nhn quyn ca người LGBT như quyn con người, lên án và xóa b vic ti phm hóa người LGBT trong xã hi, cũng như khi xướng vic thay đi xã hi c v chiu sâu ln chiu rng bng vic thúc đy tính bao gm trong giáo dc - y tế - tuyn dng - nhà - nước sch - v sinh và tt c các lĩnh vc khác ca xã hi.

 

Do đó, chúng tôi kêu gi các quc gia và các bên liên quan khác, nhân dp ngày 17 tháng Năm sp đến và cũng như trong giai đon ca đi dch COVID-19, có th chung tay nhm giúp người LGBT có th an toàn hin din, cũng như có các bin pháp bo v h trong bi cnh đi dch. Chúng tôi kêu gi các quc gia hãy tiếp tc thc hin các bin pháp cn thiết bao gm tiến hành các nghiên cu, áp dng các chính sách lut, chính sách công, cũng như đm bo quyn được tiếp cn đến các cơ chế pháp lý đ chc chn rng tình trng khn cp v sc khe cng đng này s không làm trm trng thêm các quan nim sai lm, đnh kiến, bt bình đng hoc rào cn mang tính cu trúc, cũng không dn đến vic gia tăng các bo lc và vic phân bit đi x vi nhng người có khuynh hướng tính dc và bn dng gii đa dng. Chúng tôi kêu gi tt c các bên liên quan, đc bit là các quc gia, khn trương thc hin các hành đng được thiết kế đ duy trì và đm bo tính liên tc và n đnh cho công vic xã hi dân s và nhng người bo v nhân quyn các ngun lc hin có ca lĩnh vc này không b đe da hay đt vào tình trng nguy him. Và đ đáp ng hiu qu các mc tiêu này, chúng tôi kêu gi các quc gia cùng chung tay vi người LGBT, các t chc và cng đng trong vic thiết kế, thc hin và đánh giá các bin pháp đã, đang và s được thc hin đ ng phó vi đi dch.

 

Lch s ca cng đng LGBT - cũng ging như bt k nhng nhóm đã luôn b phân bit đi x và tn công bo lc - là nhng trang giy cha đy s chu đng, đau kh, cũng như hy vng mt cuc đu tranh sng còn cho t do và bình đng khi phi đi mt vi các nghch cnh trong cuc sng. Trong bi cnh ca đi dch COVID-19, chúng tôi kêu gi các cơ quan nhà nước hãy lng nghe nhng mi quan tâm đc bit ca người LGBT, tôn trng nhng điu riêng bit trong cuc sng cá nhân và cng đng ca h, và chp nhn s đoàn kết ca h trong vic xây dng mt thc tế mi v t do và bình đng cho toàn nhân loi.

---

*Danh sách các chuyên gia: xem bn gc tiếng Anh ti trang ca Cao y Nhân Quyn Liên Hip Quc.

Dch bi Trung Tâm ICS, bn dch không chính thc.