facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện ViLEAD

 

 

CÂU CHUYỆN VILEAD

 

ViLEAD là gì? Sự ra đời của ViLEAD

 

Phong trào vận động quyền của người Đồng tính, Song tính và Chuyển giới (“Phong trào LGBT”) tại Việt Nam khởi phát từ năm 2008 với sự ra đời của một nhóm các nhà hoạt động trẻ là LGBT. Ba năm sau, nhóm trở thành tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền LGBT tại Việt Nam: Trung tâm ICS. Cùng với sự trưởng thành của ICS từ 2011 đến 2013, hàng chục nhóm LGBT tại các địa phương đã kết nối và thành lập, tham gia vào quá trình vận động xã hội, vận động chính sách, cung cấp các dịch vụ dành cho cộng đồng.

 

 

Các hoạt động này bước đầu đạt được những thành công nhất định, đóng góp vào sự hiện diện và tiếng nói của người LGBT với xã hội. Nhận ra rằng sự trưởng thành của cộng đồng là cốt lõi cho sự lớn mạnh của phong trào, Trung tâm ICS đã xây dựng ViLEAD - Chương trình Phát triển Năng lực Lãnh đạo LGBT đầu tiên tại Việt Nam - với mục tiêu phát triển năng lực kỹ thuật và tổ chức để cộng đồng LGBT có thể tự giải quyết các vấn đề đang gặp phải tại địa phương mình.

 

 

Mục tiêu của khóa học ViLEAD

 

Mc tiêu ca khóa hc là mong mun nâng cao năng lc ca chính nhng đại din ca cng đồng LGBT, t đó giúp cho cng đồng có th gii quyết được các vn đề ca h ti địa phương và tham gia phong trào chung ca cuc vn động quyn LGBT trên c nước!

 

 

Học viên của ViLEAD – Họ là ai?

 

H là nhng người thuc cng đồng LGBT và c nhng người đồng minh ng h cho phong trào vn động quyn ca cng đồng đến t khp nơi ca c nước. H luôn nhit huyết và sn sàng dn thân vì mc tiêu chung: mang li mt xã hi công bng và bình đẳng, đó, người LGBT được tôn trng và tha hưởng đẩy đủ các quyn chính đáng trong pháp lut.

 

 

Trải qua nhiều khóa học từ năm 2014 đến nay, tất cả các học viên Vilead vẫn không ngừng học hỏi để phát triển bản thân và không ngừng đóng góp bằng nhiều cách khách nhau vào tiến trình chung của việc vận động vì quyền của cộng đồng LGBTI tại Việt Nam.