facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Hương

 

 

 

Luôn có s ngưỡng m không nh dành cho nhng nhà hot động vì cng đồng LGBTI+ là người d tính. Không ch có s thu hiu, cm thông sâu sc và tinh thn c vũ cao độ, h còn to động lc mnh m để cng đồng LGBTI+ có thêm nim tin vào hành trình đấu tranh cho quyn li ca mình. ViLEAD 2018 vinh d khi có s góp mt ca mt s thành viên d tính n, mà mt trong s đó là bNguyễn Hương đến t Hà Ni.

Hương hin là thành viên ph trách các mng hu cn, truyn thông, lên ni dung, t chc s kin cho nhiu hot động ca Trung tâm Phát trin Cng đồng LGBT 6+ t năm 2016. Đây là t chc hot động độc lp nhm mc đích trao quyn, nâng cao s t ch đồng thi h tr chăm sóc sc khe tâm trí cho cng đồng LGBTI+.

Nhng bài hc t ViLEAD không ch giúp Hương phc v hot động đội nhóm sau này mà còn góp phn hoàn thin d án “Bước vào trong mình”. Đây là d án nhm mc đích to không gian để chia s kiến thc, trao đổi kinh nghim sng cũng như chăm sóc sc khe tâm trí cho cng đồng người chuyn gii.

Hương n tượng mnh m nht vi bài hc v 3 giá tr nhân quyn (t do, bình đẳng, nhân phm) khi tham gia ViLEAD 2018. Đây cũng là ln đầu tiên Hương được biết đến kiến thc này và cho rng nó rt thc tin trong cuc sng, đồng thi to ra s thay đổi rõ rt nht Hương sau khi tham gia ViLEAD 2018: luôn đặt ra nhng câu hi vi mi hành động ca mình trong mi tương quan vi người khác nhm tôn trng s t do, bình đẳng và mong mun ca mi người.

Kết thúc ViLEAD 2018, Hương ngoài hc hi được nhiu kiến thc hay còn có thêm nhng mi quan h hu ích. Hương mong mun nh nhng chương trình như ViLEAD mà có th gi la cho chính mình và lan ta năng lượng tích cc đến vi cng đồng. Ngoài ra, Hương còn hy vng s có thêm nhiu cơ hi na sau ViLEAD 2018 nhm hc hi nhng kiến thc mi và áp dng chúng tht hiu qu vào hot động cng đồng LGBTI+ ti địa phương.