facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Sơn Tùng

 

 

 

Đến t Vũng Tàu, anh chàng đin trai 22 tui Nguyn Sơn Tùng đã ly tm gương ca các anh ch đi trước trong hot động cng đồng LGBTI+ làm động lc để đăng ký tham gia ViLEAD 2018 vi ước mong s cng hiến hết mình cho cng đồng. Tùng hin là thành viên ca nhóm NextGEN Vũng Tàu thuc cng đồng LGBTIQ Bà Ra - Vũng Tàu và gn mình vi nhng hot động, s kin thành công ti địa phương như VietPride, IDAHOT, chui d án Trường hc Cu vng,…

Đến vi ViLEAD 2018, Tùng mong mun được nâng cao kiến thc và k năng lãnh đạo, to mi quan h tt vi nhng gương mt đại din t các địa phương khác đồng thi nuôi dưỡng la nhit huyết trong tng hot động dù là nh nht.

Trong thi gian tri qua ViLEAD 2018, Tùng đã hc được rt nhiu điu mà bn thân chưa tng biết trước đây như các bài hc v nhân quyn, k năng lãnh đạo, ... Tuy nhiên, điu n tượng nht vi Tùng là tinh thn đồng đội, nhit huyết mà mi ging viên truyn vào tng bài hc. Bên cnh đó, lượng kiến thc v k năng sng cũng được lng ghép tinh tế vào ni dung chương trình.

D án “Rainbow School” ca Tùng hướng đến vic to môi trường hc đường lành mnh và ci m vi cng đồng LGBTI+ ti địa phương mình. ViLEAD 2018 đã to điu kin để Tùng hoàn thin d án này, định hướng phát trin bn thân tt hơn trong công tác cng đồng LGBTI+, đồng thi là hành trang ý nghĩa để Tùng tiếp tc cng hiến cho tiến trình vn động quyn LGBTI+ ti Vit Nam.

Sau khi kết thúc ViLEAD 2018, Tùng đã thay đổi cách nhìn nhn các vn đề xung quanh để đưa ra hướng gii quyết tích cc hơn. Tùng còn nhn thy bn thân mình tr nên đim tĩnh, chín chn hơn t nhng gì mình đã hc được trong ViLEAD 2018. Tùng mong mun ViLEAD không ch là nơi cung cp kiến thc hay h tr cho tng d án nh, mà còn là nơi để mi người chia s, lng nghe và giúp đỡ nhau để ngn la nhit huyết ca mi người không bao gi tt, góp vào ngn la ln hơn vì mt mc tiêu chung ca cng đồng LGBTI+.

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18 #NguyenSonTung