facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Bảo Ngọc

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Ngọc (N) là mt trong nhng người được yêu mến nht ViLEAD 2018. N có s cun hút k l mà hu như ai tiếp xúc cũng được tri qua mt hành trình cũng không kém l k t dè chng, thm chí khó chu vì s thng thn và chút ngông trong li nói, đến thích thú, tò mò vì bn tính lém lnh, thông minh để ri tht s quý mến vì s thin chí và chân thành ca cô nàng cá tính này.

N hin là thành viên trong nhóm NEXTGEN Hà Niđã tham gia t chc các hot động tiêu biu như Hanoi Pride, Hanoi Mardi Gras Festival 2017, Bình Dân Hc V, d án cá nhân V Nhà Ăn Cơm… N đến vi ViLEAD 2018 khi tình c nghe được cuc nói chuyn v chương trình này gia mt thành viên trong nhóm NEXTGEN và mt thành viên t trung tâm ICS, sau đó N cm thy hng thú và quyết định tham gia ViLEAD 2018 khi ch còn 3 ngày na là hết hn đăng ký. Đây cũng là áp lc ln nht v thi gian mà N đã đối mt.

Bài hc N thích nht khi tham gia ViLEAD 2018 là v vic nâng cao mc độ tham gia ca cng đồng và giá tr bn thân. Nếu như trước đây khi bt tay vào mt d án, N vn chưa nghiên cu và đánh giá v mc độ tham gia ca cng đồng thì sau khi tham gia ViLEAD 2018, N đã biết cách thc hin kho sát để hiu hơn v nhu cu ca cng đồng, đánh giá hướng đi ca d án, cũng như đo lường được kh năng đóng góp ca cng đồng cho mi d án. Bên cnh đó, kiến thc v giá tr bn thân mà N hc được t ViLEAD 2018 đã giúp N làm vic hiu qu hơn cùng các thành viên nhóm, đồng thi biết cách la chn thành viên phù hp cho d án ca mình ngay t ban đầu. N cũng cm thy may mn vì nhn được s thu hiu, ng h tinh thn t các thành viên trong ViLEAD 2018 và đây thc s là mt điu đáng quý đối vi N.

Sau khi kết thúc ViLEAD 2018, N tiếp tc hoàn thin d án Đin Vào Ô Trng nhm to mt không gian an toàn, ci m và thu hiu cho cng đồng - nơi mà mi người có th kết ni, m lòng chia s và lng nghe chính mình. Đặc bit, N cũng va đạt gii cao nht trong cuc thi “Phát trin b tài liu thông tin, giáo dc và truyn thông v LGBT” do Liên hip các T chc Hu ngh Vit Nam và t chc Save The Children tài tr vào tháng 11/2018. Vi b tài liu thiết kế này, N mong mun truyn ti thông tin, kiến thc v cng đồng LGBTI+ theo mt cách d hiu và d ghi nh nht đến vi mi người. N cũng hy vng s nhn được nhiu s h tr hơn t ban t chc ViLEAD trong vic tìm kiếm các thành viên phù hp cho d án Đin Vào Ô Trng, đặc bit v mng gây qu cng đồng và qun lý ngân sách. Vi cô gái tr đầy cá tính này, đã quyết tâm và luôn ch động thì s làm được.

“Em đáng yêu thế này mà, sao mi người li thế!”
“Em b điên tht đấy, tri ơi sao mi người không nhn ra h?”
“Em là N, hãy nh đấy!”

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18 #NguyenBaoNgoc #Nờ