facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Võ Tấn Phát

 

 

 

Võ Tấn Phát đã có 3 năm hot động vì cng đồng LGBTI+ và hin là thành viên nòng ct ca nhóm Cu Vng Cn Thơ, ph trách chính mng Trường Hc Cu Vng. Phát đã biết đến ViLEAD t năm 2016 nh s gii thiu t mt người bn trong nhóm và đến năm 2018 Phát đã đăng ký tham gia sau s động viên t anh Thanh trưởng nhóm Cu Vng Cn Thơ. Đến vi ViLEAD 2018, Phát mong mun không ch xây dng mi liên kết cht ch vi các hi nhóm LGBTI+ các khu vc khác mà còn trau di kiến thc và hoàn thin k năng lp kế hoch, gây qu đồng thi tr thành mt người truyn cm hng cho cng đồng. Vi chút e ngi v vic ý tưởng d thi ca mình đã đủ tt hay chưa, Phát đã quyết tâm vượt qua lo lng này và vinh d tr thành 1 trong 15 th lĩnh ViLEAD 2018.

Trong nhng ngày tham gia ViLEAD 2018, Phát rt thích bài hc v gây qu cng đồng và viết kế hoch, đồng thi lng nghe nhiu chia s b ích t các thành viên khác. Nhng bài hc này đã giúp Phát hiu v cách lp và trin khai kế hoch tt hơn so vi trước đây. Bên cnh đó, ViLEAD 2018 cũng giúp Phát có thêm nhiu mi quan h tt vi các thành viên còn li qua nhng ln tâm s và bui ngi thin ngoài tri để mi người hiu nhau hơn, có th h tr nhau tt hơn trong tương lai.

Vi ý tưởng thành lp mi liên kết các ngôi trường để đẩy mnh chương trình Trường Hc Cu Vng ti Cn Thơ, Phát mong mun góp phn to môi trường hc đường thân thin vi cng đồng LGBTI+ trong địa phương đồng thi xây dng mng lưới liên kết các “trường hc cu vng” này li để cng c hot động cng đồng LGBTI+ trong tương lai. Sau ViLEAD 2018, Phát tiếp tc hoàn thin d án ca mình và đã tiến hành trin khai ti mt s trường vùng sâu vùng xa (trường THPT Thun Hưng Tht Nt, trường THCS – THPT Trường Sơn Thái Lai) và s tiếp tc m rng đến nhiu ngôi trường ti các khu vc khác như qun Ô Môn, huyn C Đỏ.

ViLEAD 2018 đã giúp Phát thay đổi tích cc hơn trong k năng xây dng mt d án chn chu và bí quyết trình bày trước các nhà tài tr. T nhng gì đã được hc, Phát ch động lên kế hoch gây qu cng đồng cho d án Trường Hc Cu Vng, tích cc tìm kiếm nhà tài tr, phát trin năng lc ca tng thành viên trong nhóm. Hin ti, Phát đang lên ý tưởng cho mt b công c v kiến thc SOGIE và ghi chép li các phương pháp truyn thông hot động Trường hc Cu Vng ti địa phương mình.

“ViLEAD như gia đình th 2 sau nhóm Cu Vng Cn Thơ mà Phát có được. Vic chia s kinh nghim gia mi người giúp bn thân mình hc được rt nhiu để phát trin hi nhóm ti địa phương trong tương lai. ViLEAD chính là nơi mà Phát thy ngn la ca mình có giá tr và mình s c gng hơn na vi d án Trường Hc Cu Vng này, góp phn thi la nhit huyết cho các bn trong nhóm cũng như trong cng đồng LGBTI+.” 

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18 #VoTanPhat