facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Thu Hà

 

 

 

Dù ch mi tham gia hot động cng đồng LGBTI+ trong Hà Ni Queer t tháng 1/2018, nhưng Thu Hà đã s hu mt d án khá thú v: Queer Zone. D án này to nên mng lưới định v các địa đim thân thin vi cng đồng LGBTI+ ti Hà Ni, có th m rng ra nhiu khu vc khác vi khao khát ph kín bn đồ Vit Nam bng nhng biu tượng lc sc rc r.

Ti ViLEAD 2018, Hà rt thích bui hc v nhân quyn vì nó giúp bn thân biết rõ v tm quan trng ca vic trao quyn, cũng như biết hin trng tiến trình vn động quyn ti Vit Nam để t đó có nhng d án thiết thc trong tương lai. Ngoài ra, Hà còn n tượng vi bui hc v giá tr bn thân đểđịnh hướng tt hơn và biết tôn trng, phát huy giá tr ca người khác.

ViLEAD 2018 còn mang đến cơ hi để Hà hiu thêm nhng tâm tư ca cng đồng LGBTI+ thông qua s chia s ca các thành viên trong bui hành thin trước khi kết thúc khóa hc. Hà đã có nhng điu chnh để hoàn thin d án ca mình t nhng góp ý và h tr ca các thành viên khác cũng như t phía trung tâm ICS. Hin nay, d án Queer Zone đã có nhng bước tiến đáng k, trong đó có s ra đời ca website.

S thay đổi ln nht Hà sau ViLEAD 2018 đó là tin tưởng điu mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn và có ích. Trước đây, Hà tng b lung lay ý chí v vic mình có thc s giúp ích cho cng đồng, hướng phát trin d án có đúng hay không và nhng khó khăn khi trin khai bước đầu d án cũng khiến Hà hoài nghi v kh năng ca mình. Tuy nhiên, nh nhng li nhn xét và s động viên t các thành viên ViLEAD 2018, Hà đã ly li nim tin và động lc để tiếp tc n lc, hoàn thin d án.

Vi Thu Hà, ViLEAD 2018 đã to động lc thúc đẩy bn thân n lc hơn na. ViLEAD cũng giúp Hà có thêm nhng người bn nhit tình và đáng mến t nhiu vùng min t quc, đồng thi định hình cho Hà rõ rt hơn v chân dung ca người lãnh đạo đúng nghĩa: đó là người dn dt tp th vì mt mc tiêu chung trong bình đẳng và tôn trng ln nhau. Hà hy vng thi gian trin khai ni dung các bui hc trong ViLEAD nhng năm tiếp theo s được m rng để các thành viên có th hiu biết sâu hơn và thân thiết hơn na. 

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18 #TranThuHa