facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Tấn Đạt

 

 

Dù không s hu bng thành tích hay b dày hot động hoành tráng như nhng thành viên khác, nhưng Nguyn Tn Đạt (tên thường gi là Ben) vn vinh d là mt trong 15 người được chn tham gia ViLEAD 2018. Nh thi gian tình nguyn cho nhng hot động cng đồng LGBTI+ ti Đà Nng, Ben đã có cơ hi biết v ViLEAD và vượt qua nhng lo lng v kiến thc, kinh nghim ca bn thân để đăng ký tham gia.

Đến vi ViLEAD 2018, Ben mong mun nâng cao kiến thc, k năng lãnh đạo, xây dng mi quan h ti địa phương để h tr các d án cng đồng tt hơn. Ngoài ra, Ben còn mun tr thành người truyn la cho nhng bn tr đi sau để thúc đẩy hơn na hiu qu hot động ca cng đồng LGBTI+ ti Đà Nng.

Ben luôn trăn tr v vn đề sinh kế cho cng đồng LGBTI+ khi bn thân tng là nn nhân ca s k th. Đây cũng là lý do Ben đề xut d án v h tr vic làm cho cng đồng LGBTI+. Vi d án này, Ben mun to s bình đẳng và tôn trng dành cho mi người trong môi trường làm vic, đồng thi giúp cng đồng LGBTI+ ti Đà Nng có cơ hi tiếp cn nhiu ngành ngh phù hp vi bn thân.

ViLEAD 2018 đã giúp Ben tăng nâng cao biết v nhân quyn, cách thc gây qu, qun lý d án và kh năng lng nghe nhng người xung quanh. Sau khi kết thúc khóa hc này, Ben đã ci thin được rt nhiu t k năng thuyết trình trước đám đông, lãnh đạo nhóm cho đến kiến thc sâu hơn v cng đồng LGBTI+ mà trước đây Ben chưa có nhiu cơ hi tìm hiu.

Vi Ben, ViLEAD là nơi cha đựng s tôn trng, giúp đỡ và gn bó mà mi người dành cho nhau. Trên hết, ViLEAD đã thi bùng ngn la nhit huyết trong mi người để h gi nim tin vào bn thân và cháy hết mình vì cng đồng. Ben mong mun nhn được nhiu s h tr hơn t ban t chc ViLEAD v kiến thc LGBTI+, k năng truyn thông và các mi liên h để có th thc hin các d án ca mình hiu qu hơn trong tương lai.

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18 #Ben #NguyenTanDat