facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Trần Nhật Quang

 

 

 

 

Trn NhQuang là mt thành viên nòng ct ca nhóm Hà Ni Queer - nơi mong mun kết ni và tăng tính hin din ca cng đồng LGBTI+ ti thành ph Hà Ni, đặc bit thông qua d án trin lãm thường niên Vietnam Queer History Month. Chàng trai Hà Ni đầy nhit huyết này tâm nim rng nếu c cng đồng LGBTI+ cùng chung tay đấu tranh cho quyn li ca mình thì cuc sng s tt đẹp hơn rt nhiu.

Đến vi ViLEAD 2018, Nht Quang mun hiu thêm v bi cnh và tiến trình vn động quyn ca cng đồng LGBTI+, đồng thi tìm kiếm s kết ni vi các thành viên khác để trao đổi, hc hi ln nhau. Cu bn n tượng nht vi bui hc v nhân quyn và cô bn Minh Hà sau phn thuyết trình d án cá nhân trong 01 phút. Theo Quang, Minh Hà hiu rt rõ v d án ca mình (Khóa hc Công dân Toàn cu cho tr em) cũng như cách thc trin khai, bên cnh li trình bày súc tích và cun hút.

So vi trước khi tham gia ViLEAD 2018, Quang đã t tin hơn, hiu biết rõ ràng hơn v cng đồng LGBTI+, v nhân quyn và nhng gì d án ca mình nên hướng ti. ViLEAD 2018 còn giúp Quang cng c v quan nim lãnh đạo. Quang cho rng người lãnh đạo gii là người không ch qun lý bn thân hay con người tht tt mà còn có kh năng giao tiếp hiu qu và biết cách làm ch/ s hu tng d án ca mình (ownership).

Thông qua các bui hc cũng như trao đổi vi các thành viên trong ViLEAD 2018, d án Vietnam Queer History Month ca Quang đã hoàn thin hơn đồng thi được m rng đến nhiu tnh thành khác, trước tiên là thành ph H Chí Minh trong năm 2019 bng chiến dch truyn thông #TôiLàCộngĐồng #IamAlsoAWe đầy ý nghĩa. Quang hy vng bên cnh hình thc mentorship, ban t chc ViLEAD cũng s cung cp thêm nhiu thông tin v các ngun tài tr để h tr d án ca các thành viên tt hơn na.

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.


#StoryOfChange #ViLEAD18 #TranNhatQuang